ការកម្មង់ផលិតផល – 8Home Store

ការកម្មង់ផលិតផល

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការកម្មង់ផលិតផលទុកមុន (Pre-Order) ពីខាង 8Home Store៖

- តម្រូវអោយកក់ប្រាក់ 50% នៃតម្លៃផលិតផល

- រយៈពេលទទួលបានផលិតផល 14ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)។ ក្នុងករណីផលិតផលមកមុនកាលកំណត់ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក

- ក្នុងករណីលុបចោលការកក់ផលិតផល, ប្រាក់កក់មិនអាចយកវិញបានទេ 

- មិនអាចផ្លាស់ប្តូរផលិតផលដែលបានកក់ទុក ជាមួយផលិតផលដទៃទៀតទេ


* 8Home Store មានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។