របៀបបញ្ជាទិញតាមវេបសាយ 8Homestore

ដំណាក់ងាយៗសម្រាប់ការបញ្ជាទិញលើគេហទំព័រ 8Home Store
  1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ 8homestore.com
  2. ជ្រើសរើសម៉ាកផលិតផលដែលអ្នកចង់ទិញរួចចុច Buy it now
  3. បំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក រួចចុចពាក្យ Continue to Payment
  4. ជម្រើសរើស ជម្រើសដែលអ្នកទូរទាត់ប្រាក់រួចចុច Complete Order
  5. មើលការណែនាំបន្ថែម និងសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់ ហើយអ្នកអាចបង់ប្រាក់បានតាម (ABA, Wing, Emoney, TrueMoney ...etc ) រួចអ្នកអាចថតវិក័យបត្រទូរទាត់ប្រាក់មកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Page: 8Home Nutrition
  6. ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 010321412 / 099321412