Slide

Slide

Slide

View all products View all products View all products

ហាងរបស់យើងខ្ញុំ

សួស្តីអតិថិជន, ហាងរបស់យើងខ្ញុំមិនទាន់បើកជាផ្លូវការទេ សម្រាប់អតិថិជនចង់មកមើលផលិតផល និងជាវសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំទុកជាមុន

ទីតាំងលើ GOOGLE

សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

សេវាដឹកជញ្ជូនទាន់ចិត្ត

រីករាយជាមួយនឹងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត (Super Fast Delivery) របស់ហាង 8Home។ កម្មង់ភ្លាមៗទទួលបានភ្លាម (ក្រុងភ្នំពេញ)។

ជាសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ

8Home មានការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងជាវផលិតផលអាហារបំប៉នទៅចែកចាយបន្តនិងអ្នកទិញដុំ

កម្មវិធីបណ្ណសន្សំពិន្ទុ

បណ្ណ (E-Voucher) សន្សំពិន្ទុ! ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃតាមការទិញរបស់បងនាពេលខាងមុខ, បណ្ណសន្សំពិន្ទុនេះអាចប្រើសម្រាប់បញ្ចូលជាមួយប្រ៉ូមូសិនផ្សេងៗទៀតតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបានកំណត់។

ទស្សនៈវិស័យរបស់យើងខ្ញុំ

8Home Nutrition

Serving you more than supplement products

#Team8Home

You know what you need I really know what you NEED!

Sergi Constance "NEED Co-Founder & Owner"

ម៉ាកផលិតផលដែលមានលក់