ផលិតផលរបស់ NEED Supp


នាដំណើរកម្សាន្តជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក, ជាមួយនឹងអាជីពជាអត្តពលិក និង ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាច្រើន ខ្ញុំបានសាកល្បងការហ្វឹកហាត់, របបអាហារ និង អាហារបំប៉នជាច្រើនម៉ាក

ចំណុចទាំងនេះ បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា តើវាត្រូវការអ្វី និងមិនត្រូវការអ្វី នៅពេលដែលជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើម និង រូបមន្តផ្សេងៗ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អបំផុត។

"ព្រោះថានៅចុងបញ្ចប់ បើអ្នកចង់ធ្វើឲ្យអ្វីមួយដំណើរការ ជម្រើសប្រសើរបំផុតគឺធ្វើវាដោយខ្លួនឯង"

Sergi Constance signature