តើការប្រើប្រាស់ម្សៅប្រូតេអ៊ីនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីរីកមាឌធំដែរឬទេ?

នេះគឺជាជំនឿដែលខុសស្រឡះ។ ការប្រើប្រាស់ម្សៅប្រូតេអ៊ីនមិនធ្វើឲ្យស្មារបស់មនុស្សស្រីរីកធំនោះទេ ហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានសាច់ដុំដៃធំៗនោះដែរ។ មានតែលំហាត់ប្រាណជាក់លាក់ខ្លះទេដែលអាចជួយឲ្យឡើងសាច់ដុំនិងរីកមាឌបាន។ ដោយសារតែកម្រិតតេស្តូស្តេរ៉ូនក្នុងខ្លួនទាប (អរម៉ូនដែលសំខាន់សម្រាប់ការឡើងសាច់ដុំ) មនុស្សស្រីមិនងាយនឹងរីកមាឌឡើយទោះបីជាលើកគីឡូធ្ងន់និងប្រើប្រាស់ម្សៅប្រូតេអ៊ីនក៏ដោយ។

Back to blog

1 comment

ចុះអានោះឡើងអត់admin

ហុងហ័រលិ

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.