តើ Warm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) សំខាន់ដែរឬទេ?

តើ Warm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) សំខាន់ដែរឬទេ?


- ការឡើង Warm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) គឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីជួយលំហូរឈាមទៅកាន់សាច់ដុំ និងការពារការរងរបួស


តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងពេលអ្នករំលង Warm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) ?


- ប្រសិនបើអ្នកមានរបួសដោយសារWarm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) វានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកទាំងមូល។


អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឡើងកម្តៅ?


- Warm-up (កម្តៅសាច់ដុំ) ត្រូវការ ៥-១០នាទីយើងនឹងណែនាំបច្ចេកទេសកំដៅឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអត្ថបទបន្ទាប់


ប្រភព៖ Gym Tips

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.