សារ:សំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភល្អ

ជម្រើសអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជះឥទ្ធិពលលើសុខភាពរបស់អ្នក អារម្មណ៍របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក និង នៅថ្ងៃអនាគត

អាហារូបត្ថម្ភល្អគឺជាកត្តាដែលជួយឲ្យយើងទទួលបានជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។ ប្រសិនបើអ្នករៀបចំរបបអាហារល្អ អមជាមួយការហាត់ប្រាណទៀត នោះអ្នកនឹងអាចថែរក្សាទម្ងន់របស់អ្នកប្រកបដោយសុខភាពល្អ និង ជួយកាត់​បន្ថយអត្រានៃការកើតជម្ងឺផ្សេងៗដូចជា ជម្ងឺបេះដូង មហារីក និង​ ជួយដល់សុខភាពទាំងមូល។


ប្រភព៖ https://www.hhs.gov

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.