៣វិធីសាស្រ្តក្នុងការសម្រកគីឡូ

ថ្ងៃនេះ 8Home នឹងធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រតមអាហារក្នុងការសម្រកគីឡូងាយៗ វិធីសាស្រ្តនេះគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការតមទៅអ្វីដែលបានណែនាំប្រាប់ នោះបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតក្នុងការសម្រកគីឡូ។

  • វិធីសាស្រ្ដទីមួយ៖ មួយទាក់ទងនឹងចំណីអាហារពេលដែលយើងយល់ដឹងពីរចំណីអោយបានច្បាស់នោះប្រាកដណាស់ពិតជាបានផលពិតៗពីព្រោះអាហារអាចជួយយើងរហូតទៅដល់៨០%។
  • វិធីសាស្ត្រទីពីរ៖ នោះគឺការហាត់ប្រាណ។ ច្បាស់ណាស់ការហាត់ប្រាណសម្រក់គីឡូយើងមិនអាចខ្វះការហាត់ប្រាណបាននោះទេការហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែជួយអោយយើងស្រកគីឡូតែមួយមុខនោះទេវាថែមទាំងជួយអោយយើងមានសុខភាពល្អថែមទៀតផង។
  • វិធីសាស្ត្រទីបី៖ ការគេង។ បើសិនជាការគេងរបស់យើងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេនោះការសម្រកគីឡូរបស់យើងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ អញ្ចឹងបងប្អូនសូមគេងអោយបានចន្លោះចាប់ពី៧ម៉ោងទៅ៨ម៉ោង។
Back to blog

1 comment

Thanks for sharing!!!

Enzo Ivan

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.