12 វិធីសាស្រ្ត ដើម្បីជួយអ្នកស្រកគីឡូ

  1. ហាមមិនឲ្យខកខានអាហារពេលព្រឹកជាដាច់ខាត
  2. បរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់
  3. បរិភោគផ្លែឈើនិងបន្លែឲ្យបានច្រើន
  4. ធ្វើសកម្មភាព​(ដូចជាហាត់ប្រាណជាដើម)
  5. ទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើន
  6. បរិភោគអាហារដែលមានសារជាតិសសៃខ្ពស់ (high fiber foods)
  7. អានស្លាកសញ្ញាដែលគេបិទនៅលើកញ្ចប់អាហារ​ (Nutrition Facts) ផ្សេងៗ
  8. ប្រើចានអាហារតូចជាងមុន (ប្រើចានតូចធ្វើឲ្យអ្នកដាក់អាហារបានតិច ហើយអាចជួយឲ្យក្លាយជាទម្លាប់បរិភោគតិច)
  9. កុំព្យាយាមបង្អត់អាហារដែលអ្នកចូលចិត្ត (ការបង្អត់អាហារដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លានវាលើសដើម)
  10. ហាមទិញ​ Junk food (ប្រភេទ Fast Food ឬអាហារខ្ចប់ស្រាប់ៗ) ទុកក្នុងផ្ទះ
  11. កាត់បន្ថយការពិសាគ្រឿងស្រវឹង
  12. រៀបចំអាហាររបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ


សូមណែនាំផលិតផលសម្រកគីឡូជាការជំនួយបន្ថែមសម្រាប់អ្នកចង់ស្រកគីឡូ  

សូមចុចត្រង់នេះ 👉 https://8homestore.com/collections/all/fat-loss

ប្រភព៖ https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/12-tips-to-help-you-lose-weight

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.