ឈុតបងស្វិត – 8Home Store

ឈុតបងស្វិត

  • តម្លៃពិសេស
  • $160.00
  • តម្លៃដើម $187.00
Shipping calculated at checkout.


MEAT LESS SET (ឈុតបងស្វិត) ជាឈុតដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យគីឡូបានរហ័សបំផុត.
  1. 4·SPEED: ជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការហាត់
  2. PURE MASS GAINER: តម្លើងម៉ាសសាច់ដុំ, ជួយដល់ការហាត់
  3. POWER CREATINE: ជំនួយកម្លាំងនិងថាមពល

របៀបប្រើប្រាស់:

  • បន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹក: ដាក់ 165g នៃ PURE MASS GAINER
  • មុនពេលហាត់ប្រាណ: ដាក់ 10g (1 ស្លាបព្រា) នៃ 4·SPEED (មុនពេលហាតប្រាណ 30នាទី) + ដាក់ 3.5g នៃ POWER CREATINE
  • ក្រោយពេលហាត់ប្រាណ: ដាក់ 165g នៃ PURE MASS GAINER