ឈុតរក្សាសុខភាព

  • តម្លៃពិសេស
  • $84.00
  • តម្លៃដើម $102.00
Shipping calculated at checkout.


LONG LIVE KING (ឈុតរក្សាសុខភាព) ជាឈុតដែលជួយសុខភាព និង ទ្រទ្រង់សាច់ដុំ
  1. BCAAS & GLUTAMINE: ជាអាមីណូអាស៊ីតល្អបំផុតសម្រាប់ការ Recovery របស់សាច់ដុំ
  2. HEALTHPACK 24/7: ជាការផ្សំបញ្ចូលគ្នានៃ វីតាមីន, ជាតិរ៉ែ, ប្រូប៊ីយូទីក, អាស៊ីត និង អង់ទីអុកស៊ីដែន.

របៀបប្រើប្រាស់:

  • ពេលណាក៏បាន: លេប 1 កញ្ចប់នៃ HEALTHPACK 24/7
  • បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ: ផឹក 8g នៃ BCAAS & GLUTAMINE