ឈុតរាងស្អាត – 8Home Store

ឈុតរាងស្អាត

  • តម្លៃពិសេស
  • $95.00
  • តម្លៃដើម $112.00
Shipping calculated at checkout.


COMBO FIT SET (ឈុតរាងស្អាត) ជាឈុតដែលជួយឲ្យរាងស្អាតនិងកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្មុងខ្លួន.
  1. THERMO·FU3L : ដុតចោលនូវអ្វីដែលរាងកាយអ្នកមិនត្រូវការ
  2. PURE WHEY: ជាម្សៅប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់

របៀបប្រើប្រាស់:

  • អាហារពេលព្រឹក: លេប 1គ្រាប់ នៃ THERMO·FU3L (មុនបាយព្រឹក)+ ដាក់ 50g នៃ PURE WHEY (ក្រោយបាយព្រឹក)
  • ពេលហាត់ប្រាណ: លេប 2គ្រាប់ នៃ THERMO·FU3L (មុនហាត់ប្រាណ)+ ដាក់ 50g នៃ PURE WHEY (ក្រោយហាត់ប្រាណ)